..:: افراد » اعضای هیات علمی » گروه آمار ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
اعضای هیات علمی گروه آمار اعضای هیات علمی گروه آمار

نام ونام خانوادگی

رشته تخصصی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

اطلاعات تماس

ناهید سنجری فارسی­پور

آمار

دکتری

استاد

sanjari@alzahra.ac.ir

صدیقه شمس

آمار

دکتری

دانشیار

shams@alzahra.ac.ir

روشنک علی­محمدی

آمار

دکتری

دانشیار

alimohamadi@alzahra.ac.ir

یاسمن ملکی

آمار

دکتری

استادیار

maleki@alzahra.ac.ir

مریم ملک پور

ریاضی محض

فوق لیسانس

مربی

malekpour@alzahra.ac.ir