چهارشنبه 26 دي 1397
اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر

 اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر

نام ونام خانوادگی

رشته تخصصی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

اطلاعات تماس

داریوش بهمردی

آنالیزریاضی

دکتری

استاد

behmardi@alzahra.ac.ir

علی­مردان شاهرضایی

آنالیز عددی

دکتری

دانشیار

ashahrezaee@alzahra.ac.ir

مرضیه اسکندری

الگوریتم و هندسه محاسباتی

دکتری

استادیار

eskandari@alzahra.ac.ir

ترانه تجویدی

بهینه سازی و تحقیق در عملیات

دکتری

استادیار

t.tajvidi@alzahra.ac.ir

شهناز طاهری

معادلات دیفرانسیل

دکتری

استادیار

sh.taheri@alzahra.ac.ir