چهارشنبه 26 دي 1397

داشتن آمار و اطلاعات از موفقيت هاي علمي، اجتماعي و خانوادگي شما عزيزان که براي چند سالي در اين مجموعه  آموزشي -پژوهشي با ما تشريک مساعي داشته ايد، در برنامه ريزي و بهبود فعاليت های ما براي آينده مؤثر است.

چه خوب است که مؤفقيّت هاي خود را هرچه قدر هم که کوچک باشد، سالي يک بار به روز نمائيد.

فرم جمع آوری اطلاعات دانش آموختگانسوابق تحصیلی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا

اطلاعات تحصیلی فعلی


اطلاعات شغلی

ساير فعاليت ها و افتخارات فرهنگي، ورزشي و هنري


ذخیره فرم